The Quadrum Irodapark - Budapest Airport Offices - +36 1 382 5100 - info@thequadrum.hu 	A honlapon közölt adatok tájékoztató jellegűek, azok nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.
Az Irodapark  Elhelyezkedés Műszaki leírás Galéria Szolgáltatások Környezetvédelem Bérlőink Kapcsolat
Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezéseTársaság neve: South Airport Park Duo Ingatlankezelő Korlátolt


Felelősségű Társaság


Rövidített cég neve: South Airport Park Duo Kft.


Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.


Cégjegyzékszám: 01-09-735019


Adószám: 13380560-2-43


Társaság tulajdonában lévő


irodaház:


The Quadrum Irodaház


Irodaház címe: 2200 Vecsés, Lincoln út 1.


Adatkezelő e-elérhetősége: Antal.Laszlo@whitestar-realestate.hu2. Adatkezelés szabályaiJelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2016. október 19-től visszavonásig tart.


Mint a www.quadrum.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a South Airport Park Duo Kft.. (a


továbbiakban: Társaság) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen


adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.


E tájékoztató a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi


hatálya kiterjed a Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan


folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról


szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes


adat kezelése megvalósul.


A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező


fogalommagyarázatokkal.


A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése


érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés


mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt


vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.


A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben


törvényi előírás alapján kezel.


Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az


érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó


minden fontos információt.3. Az érintettek jogainak érvényesítéseAz a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható,


tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak


helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság


feltüntetett elérhetőségein.


A Társaság a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az


érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban,


közérthető formában választ ad.


A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra,


amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.


A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5)


bekezdésében meghatározott esetben számít fel.


A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít


el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.


A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a


szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv.


17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat


törlése iránt.


Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de


legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője


felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt


az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.


Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3)


bekezdésében meghatározottak szerint jár el.


A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek


megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó


által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Társaságunk mentesül


azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha


bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül


eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult


szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:


név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.


honlap: www.naih.hu4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések4.1. A honlap adatkezeléseA Társaság honlapján automatikus adatgyűjtés (cookie/sütiket, Google Analytics stb.) nem


valósul meg, illetve regisztráció sem történik a honlapon.4.2. Online kapcsolatfelvétel a TársasággalA Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a Társasággal történő a kapcsolatfelvételre:


egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez és az online ügyintézéshez szükséges


releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha


elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg,


máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.


Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint az


érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az


érintett hozzájárulását vélelmezni kell.


adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció


kezelt adatok köre: név, elérhetőségek, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya,


rendelések adatai


adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.


adattárolás határideje: amennyiben az érintett nem válik a Társaság ügyfelévé,


úgy a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), amennyiben az


érintett a Társaság ügyfelévé válik, úgy ügyfélkapcsolattartás esetén addig, ameddig


az érintett a Társaság ügyfele


adattárolás módja: elektronikus5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekA jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.